Biesieklette Holding B.V. is bij wetgeving verplicht de algemene voorwaarden en statements voor u kenbaar te maken en beschikbaar te stellen.

Mochten deze voorwaarden tot vragen leiden, neem dan contact met ons op.

Ook indien u de onderstaande documenten als hard-copy wenst te ontvangen.

Deze pagina omvat de volgende voorwaarden:

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Biesieklette verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E—mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@biesieklette.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Biesieklette verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

Biesieklette zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Biesieklette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Biesieklette gebruikt alleen technische en functionele cookies, En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@biesieklette.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Biesieklette zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Biesieklette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@biesieklette.nl

Algemene Stallingvoorwaarden

Algemene stallingvoorwaarden

 

Stichting Biesieklette voor de bewaring van tweewielers

Heeswijkplein 86-87 2531 HG Den Haag Tel. 070-3942211 info@biesieklette.nl http://www.biesieklette.nl

Artikel 1: Definities

Biesieklette: de Stichting Biesieklette en alle tot de groep behorende werkmaatschappijen, gevestigd te [2531 HG] ’s- Gravenhage aan het Heeswijkplein nr. 86-87, mede te noemen: “bewaarnemer”.

Tweewieler: de bij Biesieklette in bewaring gegeven fiets, elektrische fiets, step cat.1, brommer, scooter, snorfiets (type brommer) cat. 2, motor en motorscooter cat. 3, tandem, ligfiets, transporter (verlengd) cargobike, fietskar 2 en 3 wielen en bakfiets cat. 4 en helm cat. 5.

Bewaring: de stalling van de tweewieler.

Bewaargever: eigenaar van de tweewieler.

Bikey: elektronisch stallingssysteem hetwelk het in- en uitscannen van de tweewielers faciliteert en alsmede de periode van stalling registreert.

Stallingbewijs: De ‘Bikey’ sleutelhanger

Beheerder: Een werknemer in dienst van Biesieklette welke zorg draagt voor de noodzakelijke handelingen voor bewaring.

Inscannen: Het alvorens het stallen van de tweewieler, scannen van de ‘Bikey’ sleutelhanger door de beheerder.

Uitscannen: Het bij het verlaten van de stalling, met medeneming van de gestalde tweewieler, scannen van de ‘Bikey’ sleutelhanger.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen aan en/of door Biesieklette, overeenkomsten en alle andere verbintenissen met Biesieklette met betrekking tot de bewaring van een tweewieler zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel indien en voor zover deze schriftelijk door Biesieklette zijn bevestigd.

Artikel 3: Betaling & Bewonerspas

 1. Bewaring geschiedt uitsluitend op basis van het bezit en gebruik van een ‘Bikey’ sleutelhanger. Stallen geschiedt door het in- en uitscannen met ‘Bikey’ sleutelhanger, bij uitscannen berekent het systeem de verschuldigde stallingskosten.

Wanneer de bewaargever in het bezit is van een bewonerspas of een abonnement heeft afgesloten, ontvangt de bewaargever een hierop aangepaste ‘Bikey’ sleutelhanger, waarop de gegevens omtrent dit abonnement of deze bewonerspas worden bijgehouden.

 1. De diverse tweewielers zijn in verschillende prijscategorieën ingedeeld. De prijsopgave is aangegeven bij de stalling. De prijzen zijn afhankelijk van het soort (bak) fiets / bromfiets of verlengde transporter die wordt gestald en is onder andere afhankelijk van de afmeting van het voertuig.
 2. Indien de tweewieler wordt gestald zonder dat er overeenkomstig de alhier voorgeschreven wijze is ingescand, erkent Biesieklette bij diefstal c.q. vermissing van de tweewieler geen aansprakelijkheid en zal er geen schade worden vergoed.
 3. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de maand volgende op de dag van aanschaf.
 4. Biesieklette is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden.
 5. Tussentijdse opzegging van het abonnement door bewaargever is niet mogelijk, noch zal het evenredige bedrag voor de periode waarin door de bewaargever geen gebruik zal worden gemaakt van het abonnement het bedrag worden gerestitueerd.
 6. De tarieven voor dagkaart, voordeelkaart of abonnementen kunnen per gemeente verschillen.
 7. Abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de openingsuren van de stalling. Indien de tweewieler na sluitingstijd nog in de stalling aanwezig is, is het gangbare dagstallingstarief verschuldigd. Een en ander is niet van toepassing op de bewonerspas.
 8. Betaling geschiedt uitsluitend op basis van de door het ‘Bikey’ systeem berekende stallingskosten
 9. Biesieklette accepteert uitsluitend elektronisch betalingen, per PIN, VISA of Mastercard. Contante betalingen worden geweigerd.

Artikel 4: Stalling & aansprakelijkheid

 1. Bewaring geschiedt uitsluitend op basis van het zogenaamde ‘Bikey’ bewaringssysteem. De bewaargever ontvangt kosteloos een ‘Bikey’ sleutelhanger welke een QR bevat. De bewaargever dient de ‘Bikey’ sleutelhanger uitsluitend gehecht aan de fietssleutel van de gestalde, of te stallen, tweewieler te bewaren.
 2. Het ter bewaring geven van een tweewieler aan Biesieklette, geschiedt uitsluitend op de volgende wijze: De bewaargever laat ter stalling zijn ‘Bikey’ sleutelhanger scannen door een daartoe aangewezen beheerder van Biesieklette (inscannen). Na het scannen van de ‘Bikey’ sleutelhanger dient de bewaargever de tweewieler te stallen in de daartoe aangewezen stallingsplaatsen. Wanneer de bewaargever zijn tweewieler ophaalt bij de stalling dient hij bij vertrek wederom zijn ‘Bikey’ sleutelhanger te laten scannen door de beheerder.
 3. De eigenaar van de tweewieler dient zelf de tweewieler te stallen en af te halen.
 4. De tweewieler dient deugdelijk, tenminste met één slot, te worden afgesloten, bij gebreke waarvan er bij diefstal c.q. vermissing geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, noch schade wordt vergoed.
 5. Tweewielers dienen te worden gestald gedurende de openingstijden.
 6. De tweewieler kan alleen worden gestald en opgehaald tijdens openingstijden van de stalling, tenzij op de stalling zelf is aangegeven dat de stalling ook buiten openingstijden bereikbaar is. In dat geval kan de tweewieler ook gestald en opgehaald worden tijdens sluitingstijden. Buiten openingstijden zijn deze stallingen zonder toezicht voor een ieder toegankelijk en staat de tweewieler op eigen risico in de stalling.
 7. Biesieklette aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tweewielers die zijn gestald buiten de aangegeven openingstijden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor tweewielers gestald buiten de openingstijden.
 8. Biesieklette is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling en vermissing van onderdelen van tweewielers gedurende de openingstijden.

 

Artikel 5: overschrijding stallingperiode

 1. Indien bewaargever binnen 7 dagen zijn tweewieler komt ophalen dient hij het gangbare tarief te betalen, overeenkomstig de bij de betreffende stalling berekende stallingsprijzen.
 2. 7 dagen na overschrijding van de stallingsdag is Biesieklette gerechtigd de door bewaargever in bewaring gegeven tweewieler over te dragen aan het fietsdepot dat door de gemeente is aangegeven.
 3. Indien bewaargever zijn in het depot gestalde tweewieler alsnog komt ophalen zijn daaraan de volgende kosten verbonden:

– de kosten, die door het fietsdepot in rekening worden gebracht.

– het gangbare stallingstarief voor de dagen dat het rijwiel bij bewaarnemer gestald is geweest.

 1. Artikel 5.1 t/m 5.3 zijn niet van toepassing op de tweewielers waarvoor een abonnement “Bewonerspas” is afgesloten.

Artikel 6: Stallingbewijs

 1. Het stallingbewijs de ‘Bikey’ sleutelhanger geeft uitsluitend recht tot de stalling van Biesieklette en tot het stallen en ophalen van de tweewieler. Andere rechten kunnen niet worden ontleend aan het stallingbewijs de ‘Bikey’ sleutelhanger. Het stallingbewijs de ‘Bikey’ sleutelhanger biedt geen mogelijkheid tot permanente stalling van de tweewieler.
 2. De Bikey-sleutelhanger is geen drager van uw persoonsgegevens. Zodoende komt uw privacy op geen enkele wijze in het geding door het gebruik (in- en uitscannen) van de Bikey-sleutelhanger.
 3. Stalling is slechts mogelijk indien er voldoende ruimte binnen de stalling is. Biesieklette heeft de mogelijkheid stalling van de tweewieler te weigeren indien er geen ruimte binnen de stalling is.
 4. Ingeval van verlies van het stallingbewijs / abonnement de ‘Bikey’ sleutelhanger wordt de tweewieler alleen meegegeven indien de eigenaar in het bijzijn van de stallingsbeheerder het slot van de tweewieler kan openen.

Artikel 7: Schade

 1. Voor schade ontstaan als gevolg van vermissing of diefstal van een gestalde tweewieler, welke tweewieler is gestald tijdens de openingstijden van de stalling, waarvoor een stallingbewijs de ‘Bikey’ sleutelhanger is afgegeven/is ingescand, is Biesieklette alleen aansprakelijk indien:

– het stallingbewijs de ‘Bikey’ sleutelhanger kan worden getoond;

– de tweewieler niet gestald is geweest tijdens sluitingstijden (bij stallingen die zowel tijdens openingstijden als sluitingstijden toegankelijk zijn);

– de tweewieler deugdelijk op slot is gezet;

– de (fiets)sleutel kan worden getoond;

– de reservesleutel kan worden getoond;

– een proces verbaal van aangifte van diefstal c.q. vermissing kan worden getoond;

– een aankoopbon van de tweewieler kan worden getoond;

– de schade niet reeds wordt gedekt door een verzekering.

 1. De aansprakelijkheid van Biesieklette is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de navolgende bedragen:

– categorie 1; fiets/ elektrische fiets/ step € 130,-

– categorie 2; brommer/ scooter/ snorfiets (type brommer) € 290,-

– categorie 3; motor/ motorscooter € 1.150,-

– categorie 4; tandem/ ligfiets/ transporter (verlengd) cargobike,

fietskar 2 en 3 wielen/ bakfiets € 290,-

– categorie 5; helm € 35,-

 1. Voor schade ontstaan uit andere hoofde wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 8: Privacy verklaring

Biesieklette legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de klant, mede door het gebruik van de dienstverlening door klant, vast om contact op te kunnen nemen met de klant indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren dan wel om de klant op de hoogte te houden van de laatste acties, nieuwtjes en berichten. (NAW-)gegevens worden uitsluitend door Biesieklette gebruikt of pas na voorafgaande toestemming van de cliënt aan privacyrichtlijnen, voor zover van toepassing.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met Biesieklette met betrekking tot de bewaring van een tweewieler is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de bewaargevingovereenkomst, inclusief geschillen voortvloeiende uit de uitleg of uitvoering van deze algemene voorwaarden zullen worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

Stichting Biesieklette – Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41157984.

Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 3 april 2018 onder nummer 14/2018.

Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden

voor het huren van rollend/rijdend materieel op de stallingen van Biesieklette

Artikel 1: Definities

Biesieklette:             de Stichting Biesieklette en alle tot de groep behorende werkmaatschappijen, gevestigd te

[2531 HG] ’s-Gravenhage aan het Heeswijkplein nr. 86-87, mede te noemen: “verhuurder”.

Huurproduct:             het door Biesieklette verhuurde product, waaronder al het rollend/rijdend materieel dient te worden verstaan.

Huurder:                    natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurrelatie een huurproduct van Biesieklette in gebruik heeft.

Huurovereenkomst: De tussen Biesieklette en huurder gesloten overeenkomst op basis waarvan het huurproduct in gebruik wordt  genomen en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen aan en/of door Biesieklette, overeenkomsten en alle andere
verbintenissen met Biesieklette met betrekking tot de huur van producten van Biesieklette zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Betaling & borgsom

 1. De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij Biesieklette geldende tarieven zoals deze in diens bedrijfsruimte staan vermeld of ter inzage liggen. De huursom dient voor ingebruikname van het huurproduct door huurder aan verhuurder te worden voldaan.
 2. Bij ondertekening van de huurovereenkomst kan door huurder een borgsom worden verlangd, welke verrekend kan worden met het door huurder verschuldigde bedrag tengevolge van overschrijding van de overeengekomen huurperiode of beschadiging van het huurproduct, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.
 3. De borgsom voor de huur van een (normale) rolstoel,  strandrolstoel (Wombat, Tiralo, Cadweazle en Hippocampe) bedraagt  € 50,00.
 4. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst wordt door huurder een identificatiebewijs in de vorm van een rijbewijs, Europese Identiteitskaart of paspoort getoond.
 5. Tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst door huurder is niet mogelijk, noch zal het evenredige bedrag voor de periode waarin door huurder geen gebruik zal worden gemaakt van het huurproduct worden gerestitueerd.

Artikel 4: Huurperiode

 1. De huurperiode is gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlenging) tarieven als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden.
 3. Het huurproduct moet bij het verhuuradres van Biesieklette worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 4. Indien het huurproduct na overschrijding van de overeengekomen huurperiode niet is ingeleverd, doet Biesieklette aangifte van diefstal.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Huurder verklaart voor eigen risico van het gehuurde gebruik te maken. Biesieklette is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van huurder of derden, waaronder lichamelijk letsel of de gevolgen hiervan, gevolgschade en bedrijfsschade ontstaan in verband met het gebruik van het huurproduct en huurder vrijwaart verhuurder dan ook van deze schade.
 2. Biesieklette is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet of niet tijdig kunnen huren van een huurproduct door welke oorzaak dan ook.
 3. De aansprakelijkheid van de huurder bij schade of diefstal van het huurproduct ontstaat op het moment dat het huurproduct aan de huurder wordt uitgereikt. Huurder is tijdens het inrijden, proefrijden, proberen en regulier in gebruik nemen van een huurproduct van Biesieklette te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het huurproduct.
 4. Verhuurder verklaart kennis te hebben genomen van de gebruiksinstructie van het verhuurproduct.

Artikel 6: Schade & gebruik

 1. Huurder verklaart het huurproduct als goed huisvader te behandelen, haar enkel voor haar normale bestemming te gebruiken en zich te onthouden van gedragingen die schade aan het huurproduct, huurder zelf en/of derden tot gevolg zou kunnen hebben.
 2. Enkel de in de huurovereenkomst genoemde huurder is gerechtigd gebruik te maken van het huurproduct en dient haar bij Biesieklette in te leveren in de staat waarin zij is ontvangen.
 3. Huurder dient het huurproduct voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige controle en dient het huurproduct uitsluitend in gebruik te nemen wanneer het huurproduct naar het oordeel van huurder in goede staat verkeert en veilig is. Indien de huurder op en/of aanmerkingen omtrent gebreken en/of beschadigingen heeft, dienen deze terstond aan de verhuurder te worden gemeld.
 4. Indien de huurder het huurobject ondanks ongemelde tekortkomingen in gebruik neemt, wordt dit door verhuurder opgevat als een bewijs dat het huurproduct door huurder is goedgekeurd en er geen mankementen aan het huurproduct te ontdekken waren.
 5. Huurder is volledig aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het gehuurde, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. De kosten van herstel of vervanging (tegen nieuwwaarde) van het gehuurde komen volledig voor rekening van de huurder.
 6. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het huurproduct geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
 7. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/ of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 8. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door de schuld van de huurder en/of de bestuurder van het huurproduct en opgetreden met betrekking tot het huurproduct en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaken dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
 9. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het huurproduct of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en /of verlies aan c.q. van de rolstoel met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 7:

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het huurproduct door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met Biesieklette met betrekking tot de huur van producten van Biesieklette is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

Stichting Biesieklette – Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41157984. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 1. 14 oktober 2013 onder nummer 65/2013.

Garantie voorwaarden (fietswerkplaatsen)

Garantievoorwaarden

Op al onze fietsen zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen je garantie hebt.

Artikel 1 Garantie

1.1 Biesieklette garandeert dat de fiets vrij is van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende fiets.

1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.4 De garantie is niet overdraagbaar.

1.5 De door Biesieklette op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 Biesieklette frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 1 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

2.2 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 1 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 1 maand

2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.5 Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, geen garantie

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

 1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 2. De fiets is niet conform het serviceboekje onderhouden;
 3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
 5. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Biesieklette B.V. voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

 1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
 2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
 3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

Artikel 4 Garantie-onderdelen 

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Biesieklette B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Biesieklette B.V. worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende één jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de verkoper.

4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Biesieklette B.V. komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.4 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Biesieklette B.V. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de Biesieklette dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door Biesieklette B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Biesieklette B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Biesieklette B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Biesieklette B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Protocol camerabewaking

Protocol camerabewaking  Biesieklette

Artikel 1. Betrokkenen

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus de beheerders  en bezoekers van de stallingen van Biesieklette.

 Artikel 2. Doel van het cameratoezicht

Het cameratoezicht is gerealiseerd ter bescherming en veiligheid van de beheerders. Voorts dient het cameratoezicht ter bescherming van de eigendommen van de bezoekers en van Biesieklette . Het cameratoezicht zal door de preventieve werking die er vanuit gaat, een gevoel van veiligheid dienen te creëren onder de bezoekers en medewerkers van Biesieklette. Daarbij zal de preventieve werking van cameratoezicht een aanzienlijke onkostenbesparing opleveren door een duidelijke afname van vernielingen.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1.  Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Biesieklette. Alle aan het cameratoezicht verbonden kosten zijn voor rekening van Biesieklette.

3.2.  Biesieklette draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld.

3.3.  Biesieklette draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident is veiliggesteld.

3.4.  De huismeester, of netwerkbeheerder  stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde, hetzij politie, of bezoeker.

3.5. De huismeester, netwerkbeheerder  of de directeur, is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 5 en 6.

3.6.  Het technische beheer en onderhoud van het camerasysteem geschiedt door H2L Solutions

Artikel 4. Privacy van personeel en bezoekers

4.1.  Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht, te weten:

 • Veiligheid van de beheerders
 • bescherming van het eigendom van Biesieklette en bezoekers.

4.2.  Biesieklette kondigt middels informatieborden aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt. De informatieborden zijn duidelijk zichtbaar aangebracht bij de ingang van de stalling en in de . Op de informatieborden staat de volgende tekst:
Deze ruimte wordt zichtbaar en niet zichtbaar bewaakt middels cameratoezicht.
Biesieklette(met logo van Biesieklette)

Artikel 5. Inzage in opgenomen beeldmateriaal

5.1.  Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht.

5.2.  Slechts in het geval van een incident kunnen betrokkenen beeldmateriaal opvragen bij Biesieklette.

5.3. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven.

5.4.  Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door Biesieklette, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.

5.5. De huismeester, netwerkbeheerder  of de directeur,  beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen.

5.6.  Biesieklette beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.

5.7.  Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt op het kantoor van Biesieklette in aanwezigheid van de huismeester, netwerkbeheerder  of de directeur. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de betrokken personen van Biesieklette, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

5.8.  Personen die inzage in het beeldmateriaal krijgen, dienen een inzageverklaring te tekenen.

Artikel 6. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

6.1.  Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen.

6.2.  De huismeester, netwerkbeheerder  of de directeur, beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.3.  De persoon die beeldmateriaal ontvangt dient zich vooraf aan de betrokken medewerker van Biesieklette te legitimeren.

6.4.  De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en integer gebruik hiervan.

6.5.  Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.

6.6.  De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.

6.7.  Het beeldmateriaal wordt door middel van een digitale schijf (cd of dvd) verstrekt.

Artikel 7.  Het camerasysteem en beveiliging

7.1.  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale opname recorder. Aan deze recorder zijn zichtbare en mogelijk niet-zichtbare digitale camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt in de algemene ruimtes van de fietsenstalling en beheerdersruimte.

7.2.  De recorders staan opgesteld in voor publiek afgesloten ruimte, die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Biesieklette en personeel van het bedrijf dat in opdracht van Biesieklette het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.

7.3.  Beelden mogen in beginsel niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. De Registratiekamer geeft als richtlijn een bewaartermijn van 24 uur, waarvan in sommige gevallen afgeweken mag worden, bijvoorbeeld in het geval van incidenten.

7.4.  Het beeldmateriaal kan uitsluitend worden ingezien door de huismeester, netwerkbeheerder  of de directeur . Het is niet de intentie van Biesieklette om dit daadwerkelijk te doen. Dit zal in principe uitsluitend plaatsvinden als er incidenten hebben plaatsgevonden, waaronder diefstal, inbraak, geweldpleging, vernieling etc. of wanneer beeldmateriaal wordt opgevraagd door derden.

 Artikel 8.  Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens

Biesieklette maakt melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens van bovenstaande verwerking van persoongegevens middels digitale beeldopnamen.

 Artikel 9. Informatieverstrekking

Dit protocol stelt Biesieklette via haar site ter beschikking aan een ieder die daarin geïnteresseerd is. Ook is het protocol schriftelijk op te vragen bij de stallingbeheerder van Biesieklette.

 Artikel 10. Klachten

Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en
verstrekking dienen te worden ingediend bij Biesieklette. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.