Biesieklette Holding B.V. is bij wetgeving verplicht de algemene voorwaarden en statements voor u kenbaar te maken en beschikbaar te stellen.

Mochten deze voorwaarden tot vragen leiden, neem dan contact met ons op.

Ook indien u de onderstaande documenten als hard-copy wenst te ontvangen.

Deze pagina omvat de volgende voorwaarden:

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Biesieklette verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E—mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@biesieklette.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Biesieklette verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

Biesieklette zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Biesieklette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Biesieklette gebruikt alleen technische en functionele cookies, En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@biesieklette.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Biesieklette zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Biesieklette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@biesieklette.nl

Algemene Stallingvoorwaarden

Algemene stallingvoorwaarden

Artikel 1: Definities

Bewaarnemer: de Stichting Biesieklette en alle tot de groep behorende werkmaatschappijen, gevestigd te [2531 HG] ’s- Gravenhage aan het Heeswijkplein nr. 86-87  contact@biesieklette.nl, http://www.biesieklette.nl.

Voortuig:

 • Fiets: een rijwiel dat wordt voortbewogen door pedaal trappen zonder kentekening verplichting. Hieronder wordt tevens verstaan de elektrische fiets.
 • Brommer, motor: een (elektrisch) gemotoriseerd rijwiel met kentekenverplichting. Denk aan, brommer, scooter, snorfiets, motor en motorscooter. De helm valt ook onder deze categorie.

Bewaargever: eigenaar van het voertuig.

Stallingssysteem: het elektronisch stallingssysteem welke wordt voorgeschreven om gebruikt te kunnen maken van de stalling. Hiermee wordt het in- en uitscannen van het voertuig gefaciliteerd en alsmede de periode van stalling geregistreerd. Voor het systeem wordt gebruik gemaakt van de ‘Bikey’: een label en/of sticker voorzien van een QR-code.

Bikey: Label en/of sticker voorzien van een QR-code voor gebruik van het elektronisch stallingssysteem.

Beheerder: Een werknemer in dienst van Biesieklette welke zorg draagt voor de noodzakelijke handelingen voor bewaring.

Inscannen: Het alvorens het stallen van het voertuig, scannen van de ‘Bikey’.

Uitscannen: Het bij het verlaten van de stalling, met medeneming van het gestalde voertuig, scannen van de ‘Bikey’.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsrelatie tussen bewaarnemer en bewaargever met betrekking tot de bewaring van een voertuig (fiets, brommer en motor).
 2. De algemene voorwaarden gaan in per 5 juli 2022. Alle voorgaande algemene voorwaarde komen per deze ingangsdatum te vervallen.
 3. Andere algemene voorwaarden worden door de bewaarnemer niet geaccepteerd.

Artikel 3: Betaling & Bewonerspas

1. Bewaring geschiedt uitsluitend door gebruik te maken van het stallingssyteem. Stallen geschiedt door het in- en uitscannen van de door beheerder beschikbaar gestelde label en/of sticker met QR code. Bij uitscannen berekent het systeem de verschuldigde stallingskosten op basis van stallingsduur en type rijwiel.

Wanneer de bewaargever in het bezit is van een bewonerspas of een abonnement heeft afgesloten, ontvangt de bewaargever een hierop aangepaste label en/of sticker, waaraan de gegevens omtrent dit abonnement of deze bewonerspas is gekoppeld.

2. De diverse voertuigen zijn in verschillende prijscategorieën ingedeeld. De prijsopgave is aangegeven bij de stalling en te vinden op de website van de bewaarnemer. De prijzen zijn afhankelijk van de stallingsduur en type rijwiel.

3. Indien het voertuig wordt gestald zonder dat er overeenkomstig de alhier voorgeschreven wijze is ingescand, erkent Biesieklette bij diefstal c.q. vermissing van het voertuig geen aansprakelijkheid en zal er geen schade worden vergoed.

4. Abonnementen en bewonerspassen gaan in op de eerste dag van de maand volgende op de dag van aanschaf.

5. Biesieklette is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden.

6. Tussentijdse opzegging van het abonnement en bewonerspas door bewaargever is niet mogelijk, noch zal het evenredige bedrag voor de periode waarin door de bewaargever geen gebruik zal worden gemaakt van het abonnement het bedrag worden gerestitueerd.

7. De tarieven voor het stallen, bewonerspassen of abonnementen kunnen per gemeente verschillen.

8. Abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de openingsuren van de stalling. Indien het voertuig na sluitingstijd nog in de stalling aanwezig is, is het gangbare stallingstarief verschuldigd. Een en ander is niet van toepassing op de bewonerspas.

9. Betaling geschiedt uitsluitend op basis van de door het stallingssysteem berekende stallingskosten.

10. Biesieklette accepteert uitsluitend elektronisch betalingen, per PIN, VISA of Mastercard. Contante betalingen worden geweigerd.

Artikel 4: Stalling & aansprakelijkheid

 1. Bewaring geschiedt uitsluitend met gebruik van het stallingssysteem. De bewaargever ontvangt hiervoor een ‘Bikey’, een label of sticker welke een QR bevat. De bewaargever dient het label uitsluitend gehecht aan de fietssleutel van de gestalde, of te stallen, voertuig te bewaren.
 2. Het ter bewaring geven van een voertuig aan Biesieklette, geschiedt uitsluitend op de volgende wijze: de bewaargever laat ter stalling zijn ‘Bikey’ scannen door een daartoe aangewezen beheerder van Biesieklette (inscannen). Na het inscannen dient de bewaargever het voertuig te stallen in de daartoe aangewezen stallingsplaatsen. Wanneer de bewaargever zijn voertuig ophaalt bij de stalling dient hij bij vertrek wederom de ‘Bikey’ te laten scannen door de beheerder.
 3. De eigenaar van het voertuig dient zelf het voertuig te stallen en af te halen.
 4. Het voertuig dient deugdelijk, tenminste met één slot, te worden afgesloten, bij gebreke waarvan er bij diefstal c.q. vermissing geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, noch schade wordt vergoed.
 5. Het voertuig kan alleen worden gestald en opgehaald tijdens openingstijden van de stalling, tenzij op de stalling zelf is aangegeven dat de stalling ook buiten openingstijden bereikbaar is. In dat geval kan het voertuig ook gestald en opgehaald worden tijdens onbemenste uren. Buiten openingstijden zijn deze stallingen zonder toezicht voor een ieder toegankelijk en staat het voertuig op eigen risico in de stalling.
 6. Biesieklette aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor voertuigen die zijn gestald buiten de aangegeven openingstijden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor voertuigen gestald buiten de openingstijden.
 7. Biesieklette is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling en vermissing van onderdelen van voertuigen gedurende de openingstijden.

Artikel 5: overschrijding stallingperiode

 1. Indien bewaargever binnen 7 dagen zijn voertuig komt ophalen dient hij het gangbare tarief te betalen, overeenkomstig de bij de betreffende stalling berekende stallingsprijzen.
 2. 7 dagen na overschrijding van de eerste stallingsdag is Biesieklette gerechtigd de door bewaargever in bewaring gegeven voertuig over te dragen aan het fietsdepot dat door de gemeente is aangegeven. Indien bewaargever zijn in het fietsdepot gestalde het voertuig alsnog komt ophalen zijn daaraan kosten verbonden, die door het fietsdepot in rekening worden gebracht.
 3. Artikel 5.1 t/m 5.2 zijn niet van toepassing op het voertuig waarvoor een abonnement “Bewonerspas” is afgesloten.

Artikel 6: Stallingbewijs

 1. Aan het stallingbewijs de ‘Bikey’ kunnen geen andere rechten worden ontleend anders dan het stallen en ophalen van het voertuig.
 2. Aan het stallingsbewijs worden enkel persoonsgegevens gekoppeld na overeenstemming met bewaargever en zullen nooit zichtbaar zijn voor de beheerder of derden.
 3. Stallen is slechts mogelijk indien er voldoende ruimte binnen de stalling is. Biesieklette heeft de mogelijkheid stalling van het voertuig te weigeren indien er geen ruimte binnen de stalling is.
 4. Ingeval van verlies van de ‘Bikey’ wordt het voertuig alleen meegegeven indien de eigenaar in het bijzijn van de stallingsbeheerder het slot van het voertuig kan openen.

Artikel 7: Schade

 1. Voor schade ontstaan als gevolg van vermissing of diefstal van een gestald voertuig tijdens de openingstijden van de stalling, waarvoor een stallingbewijs is afgegeven/is ingescand, is Biesieklette alleen aansprakelijk indien:

a) het stallingbewijs de ‘Bikey’ sleutelhanger kan worden getoond;

b) het voertuig niet gestald is geweest tijdens sluitingstijden (bij stallingen die zowel tijdens openingstijden als sluitingstijden toegankelijk zijn);

c) het voertuig deugdelijk op slot is gezet;

d) de (fiets)sleutel kan worden getoond;

e) de reservesleutel kan worden getoond;

f) een proces verbaal van aangifte van diefstal c.q. vermissing kan worden getoond;

g) een aankoopbon van het voertuig kan worden getoond;

h) de schade niet reeds wordt gedekt door een verzekering.

2. De aansprakelijkheid van Biesieklette is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de navolgende bedragen:

a) fiets/ elektrische fiets/ step € 130,-

b) brommer/ scooter/ snorfiets (type brommer) € 290,-

c) motor/ motorscooter € 1.150,-

d) tandem/ ligfiets/ transporter (verlengd) cargobike, fietskar 2 en 3 wielen/ bakfiets € 290,-

e) helm € 35,-

3. Voor schade ontstaan uit andere hoofde wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 8: Privacy verklaring

Biesieklette legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de klant, mede door het gebruik van de dienstverlening door klant, vast om contact op te kunnen nemen met de klant indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren dan wel om de klant op de hoogte te houden van de laatste acties, nieuwtjes en berichten. (NAW-)gegevens worden uitsluitend door Biesieklette gebruikt of pas na voorafgaande toestemming van de bewaargever aan privacyrichtlijnen, voor zover van toepassing.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met Biesieklette met betrekking tot de bewaring van een voertuig is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de bewaargevingovereenkomst, inclusief geschillen voortvloeiende uit de uitleg of uitvoering van deze algemene voorwaarden zullen worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

Stichting Biesieklette – Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41157984.

Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 5 juli 2022 onder nummer 17/2022.

Huurvoorwaarden rollend/rijdend materieel

Algemene voorwaarden

voor het huren van rollend/rijdend materieel op de stallingen van Biesieklette

Artikel 1: Definities

Biesieklette:             de Stichting Biesieklette en alle tot de groep behorende werkmaatschappijen, gevestigd te

[2531 HG] ’s-Gravenhage aan het Heeswijkplein nr. 86-87, mede te noemen: “verhuurder”.

Huurproduct:             het door Biesieklette verhuurde product, waaronder al het rollend/rijdend materieel dient te worden verstaan.

Huurder:                    natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurrelatie een huurproduct van Biesieklette in gebruik heeft.

Huurovereenkomst: De tussen Biesieklette en huurder gesloten overeenkomst op basis waarvan het huurproduct in gebruik wordt  genomen en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen aan en/of door Biesieklette, overeenkomsten en alle andere
verbintenissen met Biesieklette met betrekking tot de huur van producten van Biesieklette zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Betaling & borgsom

 1. De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij Biesieklette geldende tarieven zoals deze in diens bedrijfsruimte staan vermeld of ter inzage liggen. De huursom dient voor ingebruikname van het huurproduct door huurder aan verhuurder te worden voldaan.
 2. Bij ondertekening van de huurovereenkomst kan door huurder een borgsom worden verlangd, welke verrekend kan worden met het door huurder verschuldigde bedrag tengevolge van overschrijding van de overeengekomen huurperiode of beschadiging van het huurproduct, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.
 3. De borgsom voor de huur van een (normale) rolstoel,  strandrolstoel (Wombat, Tiralo, Cadweazle en Hippocampe) bedraagt  € 50,00.
 4. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst wordt door huurder een identificatiebewijs in de vorm van een rijbewijs, Europese Identiteitskaart of paspoort getoond.
 5. Tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst door huurder is niet mogelijk, noch zal het evenredige bedrag voor de periode waarin door huurder geen gebruik zal worden gemaakt van het huurproduct worden gerestitueerd.

Artikel 4: Huurperiode

 1. De huurperiode is gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlenging) tarieven als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden.
 3. Het huurproduct moet bij het verhuuradres van Biesieklette worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 4. Indien het huurproduct na overschrijding van de overeengekomen huurperiode niet is ingeleverd, doet Biesieklette aangifte van diefstal.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Huurder verklaart voor eigen risico van het gehuurde gebruik te maken. Biesieklette is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van huurder of derden, waaronder lichamelijk letsel of de gevolgen hiervan, gevolgschade en bedrijfsschade ontstaan in verband met het gebruik van het huurproduct en huurder vrijwaart verhuurder dan ook van deze schade.
 2. Biesieklette is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet of niet tijdig kunnen huren van een huurproduct door welke oorzaak dan ook.
 3. De aansprakelijkheid van de huurder bij schade of diefstal van het huurproduct ontstaat op het moment dat het huurproduct aan de huurder wordt uitgereikt. Huurder is tijdens het inrijden, proefrijden, proberen en regulier in gebruik nemen van een huurproduct van Biesieklette te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het huurproduct.
 4. Verhuurder verklaart kennis te hebben genomen van de gebruiksinstructie van het verhuurproduct.

Artikel 6: Schade & gebruik

 1. Huurder verklaart het huurproduct als goed huisvader te behandelen, haar enkel voor haar normale bestemming te gebruiken en zich te onthouden van gedragingen die schade aan het huurproduct, huurder zelf en/of derden tot gevolg zou kunnen hebben.
 2. Enkel de in de huurovereenkomst genoemde huurder is gerechtigd gebruik te maken van het huurproduct en dient haar bij Biesieklette in te leveren in de staat waarin zij is ontvangen.
 3. Huurder dient het huurproduct voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige controle en dient het huurproduct uitsluitend in gebruik te nemen wanneer het huurproduct naar het oordeel van huurder in goede staat verkeert en veilig is. Indien de huurder op en/of aanmerkingen omtrent gebreken en/of beschadigingen heeft, dienen deze terstond aan de verhuurder te worden gemeld.
 4. Indien de huurder het huurobject ondanks ongemelde tekortkomingen in gebruik neemt, wordt dit door verhuurder opgevat als een bewijs dat het huurproduct door huurder is goedgekeurd en er geen mankementen aan het huurproduct te ontdekken waren.
 5. Huurder is volledig aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het gehuurde, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. De kosten van herstel of vervanging (tegen nieuwwaarde) van het gehuurde komen volledig voor rekening van de huurder.
 6. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het huurproduct geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
 7. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/ of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 8. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door de schuld van de huurder en/of de bestuurder van het huurproduct en opgetreden met betrekking tot het huurproduct en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaken dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
 9. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het huurproduct of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en /of verlies aan c.q. van de rolstoel met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 7:

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het huurproduct door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met Biesieklette met betrekking tot de huur van producten van Biesieklette is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

Stichting Biesieklette – Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41157984. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 1. 14 oktober 2013 onder nummer 65/2013.

Protocol camerabewaking

Inhoud
Protocol camerabewaking Biesieklette …………………………………………………………………………………….. 1
Artikel 1. Betrokkenen …………………………………………………………………………………………………………. 1
Artikel 2. Doel van het cameratoezicht ………………………………………………………………………………….. 1
Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden ……………………………………………………………………………. 1
Artikel 4. Privacy van personeel en bezoekers en informatieverstrekking ………………………………….. 2
Artikel 5. Inzage in opgenomen beeldmateriaal ……………………………………………………………………… 2
Artikel 6. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden ………………………………………….. 2
Artikel 7. De inrichting van camerasysteem …………………………………………………………………………… 3
Artikel 8. Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens ………………………………………….. 3
Artikel 9. Klachten …………………………………………………………………………………………………………….. 3
Bijlage 1: Inzageverklaring ……………………………………………………………………………………………………. 4

Artikel 1. Betrokkenen
De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, zijnde de medewerkers en de stallingsbezoekers van Biesieklette.

Artikel 2. Doel van het cameratoezicht
Het cameratoezicht is gerealiseerd ter bescherming en veiligheid van onze medewerkers. Daarnaast heeft het cameratoezicht een preventieve werking ter bescherming van de eigendommen van de bezoekers en van Biesieklette. Het dient een gevoel van veiligheid te creëren onder de bezoekers en medewerkers van Biesieklette. Daarbij zal de preventieve werking van cameratoezicht een aanzienlijke onkostenbesparing opleveren door een duidelijke afname van vernielingen en diefstal.
De camera’s zijn hoofdzakelijk in en rond de beheerdersruimte/werkplaats en de in-/uitgang(en) van de stalling geplaatst. Het zwaarwegend belang van cameratoezicht in de beheerdersruimte is de bescherming van de beheerders. Dit heeft niet tot doel hen te kunnen aanspreken of te beoordelen op zijn/haar functioneren, behalve als dit tot gevaarzetting leidt of een onrechtmatig gedrag betreft. Wanneer de beheerder vanuit de beheerdersruimte en/of de in-/uitgang(en) geen direct zicht op de stallingsruimte hebben, zal hier ook cameratoezicht plaatsvinden . De camera’s worden zo geplaatst dat de openbare weg niet of, wanneer dit onvermijdelijk is, zo min als mogelijk wordt gefilmd.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden
a) Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Biesieklette. Alle aan het cameratoezicht verbonden kosten zijn voor rekening van Biesieklette.
b) Biesieklette draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld.
c) Biesieklette draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident is veiliggesteld.
d) De Coördinator Serviceteam, of netwerkbeheerder stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde, hetzij politie, of bezoeker.
e) Een management team lid van Biesieklette is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 5 en 6.
f) Het technische beheer en onderhoud van het camerasysteem is uitbesteed aan een extrene partij.

Artikel 4. Privacy van personeel en bezoekers en informatieverstrekking
a) Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht, te weten:
a. Veiligheid van de medewerkers
b. Preventieve werking ter bescherming van het eigendom van Biesieklette en bezoekers.
b) Biesieklette kondigt middels informatieborden aan dat er beeldopnames worden gemaakt. De informatieborden zijn duidelijk zichtbaar aangebracht bij de ingang van de stalling.
c) Dit protocol stelt Biesieklette via haar site ter beschikking aan een ieder die daarin geïnteresseerd is.

Artikel 5. Inzage in opgenomen beeldmateriaal
a) Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht.
b) Slechts in het geval van een incident kunnen betrokkenen beeldmateriaal opvragen bij Biesieklette.
c) In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven.
d) Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door Biesieklette, waarbij het belang van de betrokkene(n) bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.
e) Een management team lid van Biesieklette beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkene(n).
f) Biesieklette beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.
g) Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt op het kantoor van Biesieklette in aanwezigheid van een management team lid van Biesieklette. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de betrokken personen van Biesieklette, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.
h) Personen die inzage in het beeldmateriaal krijgen, dienen een inzageverklaring in te vullen en te tekenen (zie bijlage1).

Artikel 6. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
a) Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen.
b) Een management team lid van Biesieklette beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
c) De persoon die beeldmateriaal ontvangt dient zich vooraf aan de betrokken medewerker van Biesieklette te legitimeren.
d) De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en integer gebruik hiervan.
e) Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.
f) De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.
g) Het beeldmateriaal wordt door middel van een digitale gegevensdrager verstrekt.

Artikel 7. De inrichting van camerasysteem
a) Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale opname recorder. Aan deze recorder zijn zichtbare en mogelijk niet-zichtbare digitale camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt bij de in-/uitgang(en) van de stalling en beheerdersruimte.
b) De recorders staan opgesteld in voor publiek afgesloten ruimte, die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Biesieklette en personeel van het bedrijf dat in opdracht van Biesieklette het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.
c) Beelden worden niet langer dan 14 dagen bewaard, waarvan in sommige gevallen afgeweken mag worden, bijvoorbeeld in het geval van incidenten.
d) Alle beheerdersruimtes van bewaakte permanente stallingen en werkplaatsen zijn voorzien van 1 camera.
e) In iedere bewaakte permanente stalling is 1 beveiligingscamera per in-/uitgang ter bescherming en veiligheid van de beheerders. Daarnaast heeft het een preventieve werking ter bescherming van de eigendommen van de bezoekers en van Biesieklette. De camera’s worden zo geplaatst dat de openbare weg niet of, wanneer dit onvermijdelijk is, zo min als mogelijk wordt gefilmd.
f) Bewaakte inpandige stallingsruimte wordt voorzien van een camera indien de stallingsruimten geheel uit het zicht van de beheerder is gesitueerd. In dit geval is in de beheerdersruimte 1 bewakingsmonitor aanwezig.
g) Vanwege het open ‘karakter’ wordt een stallingruimte in de buitenruimte niet standaard voorzien van cameratoezicht.
h) Op buurtstallingen en fietstrommels is geen cameratoezicht van toepassing.

Artikel 8. Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens
Biesieklette maakt melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen.

Artikel 9. Klachten
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij Biesieklette via contact@biesieklette.nl. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bijlage 1: Inzageverklaring
Wil jij een verzoek doen voor een inzage van beelden dan vragen wij jou onderstaand verzoek in te vullen en ondertekend digitaal te mailen naar contact@biesieklette.nl.

LET OP: Inzageverzoeken kunnen niet op de stallingen zelf worden ingediend.

Ondergetekende
Naam :………………………………………………………………….
Adres :………………………………………………………………….
PC/Woonplaats : …………………………………………………………….
Geboortedatum :………………………………………………………………….

Verklaart op…………………………………………(datum) inzage te hebben gehad, van de beelden opgenomen in de algemene ruimten van de ……………………..

Het betreft de beelden van …………………………………… (datum),…………………. (tijdstip) …………..

Reden inzage:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
Handtekening:………………………………………………………………………….
Voor akkoord Biesieklette (IN TE VULLEN DOOR BIESIEKLETTE): Naam:………………………………………………………………………………….
Functie:………………………………………………………………………………..
Handtekening:…………………………………………………………………………

Algemene voorwaarden gebruik Fietsenstalling Nieuwe Markt te Gouda

Algemene voorwaarden gebruik Fietsenstalling Nieuwe Markt te Gouda

De toegang tot de openbare fietsenstalling aan de Nieuwe Markt te Gouda wordt uitsluitend verleend
onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere
stallingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de Exploitant van de Fietsenstalling en de Staller.

1 Artikel 1. Definities/begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnementhouder: de Staller die zijn (Brom)Fiets op grond van een vooraf met Exploitant
overeengekomen en betaalde Stallingsovereenkomst stalt.

Beheerder: degene die namens de Exploitant het beheer en toezicht in de Fietsenstalling uitoefent.

Bromfiets: rijwiel met (elektrische) hulpmotor, voorzien van een kenteken en met een maximale
cilinderinhoud van 49,9 cc. Onder een Bromfiets wordt tevens een scooter en snorfiets verstaan.

Exploitant: de gemeente Gouda.

Fietsenstalling: een ruimte die door middel van een Stallingsbewijs kan worden gebruikt voor het stallen
van Fietsen.

Fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt voortbewogen door gebruikmaking van spierkracht.

Staller: de eigenaar, houder of gebruiker van een (Brom)Fiets die het betreffende Vervoermiddel in de
Fietsenstalling heeft gestald, of wil stallen dan wel vervoerd is door dit Vervoermiddel ofwel personen die
gebruik willen maken van één van de andere voorzieningen in de stalling.

1 Dag: de periode van 1 dag wordt gelijkgesteld aan de aaneengesloten periode van openingstijd tot aan
sluitingstijd van de Fietsenstalling, ongeacht of de openingstijd en sluitingstijd op verschillende data
plaatsvinden.

Stallingsovereenkomst: de overeenkomst strekkende tot gebruik voor het stallen van een (Brom)Fiets.

Fietsdepot: het gemeentelijk opslagdepot waar onder andere verwijderde (Brom)Fietsen (die
onrechtmatig en/of te lang gestald stonden in de Fietsenstalling) tijdelijk worden opgeslagen en beheerd.
Adres: Goejanverwelledijk 10, 2806 NZ Gouda. Het fietsdepot is op afspraak geopend op dinsdag van
17.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-enprojecten/
verkeer-vervoer-en-parkeren/fiets-ophalen/

Oplaadpunt: voorziening waar een elektrische Fiets kan worden opgeladen.

Stallingsbewijs: stallingsticket of abonnement dat door de Exploitant beschikbaar wordt gesteld.
Vervoermiddel: (invaliden-, twee- of driewielige bak-, lig) Fietsen (met trapondersteuning), tandems,
bromfietsen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1990), snorfietsen als bedoeld in
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (hierna: RVV 1990) en gehandicapten voertuigen als
bedoeld in de Regeling voertuigen, zonder carrosserie (scootmobielen)

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsrelatie tussen de Exploitant van de
Fietsenstalling en de Staller; andere Algemene Voorwaarden worden door de Exploitant uitdrukkelijk niet
geaccepteerd.

Artikel 3. Stallingsovereenkomst

1. Een overeenkomst als bedoeld in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht tot
stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een Stallingsbewijs dan wel
door het enkele feit van het gebruik van de Fietsenstalling.
Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van de Fietsenstalling, zal
bepalend zijn het feit dat de Staller zich met of zonder de (Brom)Fiets op het tot de
Fietsenstalling behorende terrein en/of ruimte bevindt.

2. De prestatie waartoe de Beheerder zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een
willekeurige plaats aan de Staller in de Fietsenstalling of het gebruik laten maken van één van de
voorzieningen.

3. De tussen partijen tot stand gekomen Stallingsovereenkomst omvat bewaking middels camera’s.

Artikel 4. Openingstijden en toegang

1. De Fietsenstallingen zijn geopend op dagen en tijden door de Exploitant te bepalen. De
openingstijden worden bij de ingang van de Fietsenstalling op een voor ieder duidelijke wijze
bekend gemaakt. De Exploitant is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken
dan wel deze te wijzigen.

2. Buiten de openingstijden is het, anders dan met toestemming van de Exploitant, niet mogelijk om
een (Brom)Fiets in of buiten de Fietsenstalling te brengen.

3. Tot de Fietsenstalling worden uitsluitend reguliere Fietsen, tenzij anders bij de entree van de
Fietsenstalling aangegeven, toegelaten.

4. De Beheerder is, wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, te allen tijde gerechtigd om een
Staller en/of diens Vervoermiddel de toegang tot de Fietsenstalling te weigeren.

5. Bromfietsen zijn niet toegestaan.

Artikel 5. Wijze van stallen

1. De Staller dient voor de ingang van de Fietsenstalling af te stappen.

2. De gestalde Vervoermiddelen mogen uitsluitend worden gestald in de daarvoor bestemde rekken
en vakken, dienen tijdens het stallen in de Fietsenstalling ‘op slot te staan’, mogen niet worden
vastgezet en/of bevestigd aan de fietsrekken en hekwerken en voorts met inachtneming van de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de door de Beheerder gegeven
aanwijzingen. De in- en uitritten evenals de rij- /loopstroken en gebieden rondom
brandbeveiligingsmiddelen dienen te allen tijde open en berijd-/loopbaar te worden gehouden.

3. Gestalde Fietsen die in strijd met het bepaalde onder lid 2 zijn gestald kunnen te allen tijde door
de Beheerder worden verplaatst en/of verwijderd en zo nodig naar het gemeentelijke fietsdepot
worden afgevoerd. Fietsen die in het fietsdepot staan kunnen binnen 56 dagen op afspraak
worden opgehaald bij het gemeentelijke fietsdepot. Zie www.gouda.nl/fiets

4. Fietsen die niet binnen de gestelde termijn als genoemd onder lid 3 zijn opgehaald van het
fietsdepot, worden het eigendom van de Exploitant. De Staller/Abonnementhouder heeft dan
geen recht meer op teruggave van uw Fiets, dan wel (financiële) schadeloosstelling.

5. De Staller dient zijn gestalde Vervoermiddel steeds afdoende afgesloten te hebben.

Artikel 6. Stallingsbewijs

1. Een Staller die zijn Fiets in de Fietsenstalling wenst te stallen, dient bij de entree te wachten
totdat de Beheerder een Stallingsbewijs ter beschikking stelt aan Staller en een tweede ticket
aan de Fiets bevestigt ofwel de fiets en staller registreert middels een elektronisch systeem, dan
wel toont de Staller zijn geldige Stallingsbewijs aan de Beheerder.

2. Het Stallingsbewijs is en blijft eigendom van de Beheerder, is niet overdraagbaar en dient bij het
beëindigen van het gebruik van de Fietsenstalling, dan wel beëindiging van de
abonnementsperiode aan de Beheerder te worden teruggegeven.

3. Een Stallingsbewijs geeft, mits wordt voldaan aan de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden, recht op toegang tot de Fietsenstalling en het daarin brengen en parkeren van één
Fiets.

4. Het Stallingsbewijs heeft een van tevoren overeengekomen geldigheidsduur, dan wel vermeldt of
registreert de datum van aanvang van het gebruik van de Fietsenstalling (het aangaan van een
Stallingsovereenkomst) en is, voor wat die gegevens betreft, bindend voor elk van de partijen.

5. Bij verlies of anderszins ontbreken van het Stallingsbewijs dient hiervan voorafgaand aan het
ophalen van het Vervoermiddel melding gemaakt te worden bij de Beheerder. De Staller dient
een omschrijving te geven aan de Beheerder van het gestalde Vervoermiddel alsook de locatie
van stallen in de betreffende Fietsenstalling te vermelden. Na overhandiging van de sleutel van
de Fiets, zal de Beheerder het Vervoermiddel ophalen en teruggeven aan de Staller.

6. De Staller kan het gestalde Vervoermiddel alleen dan buiten de Fietsenstalling brengen indien en
nadat de Staller de eventuele vergoeding heeft betaald conform overeenkomstig de stallingsduur
en het tarief zoals aangegeven in de stalling of geregistreerd staat op het Stallingsbewijs dat aan
het Vervoermiddel is bevestigd.

Artikel 7. Stallingsgeld

1. Voor het gebruik van de Fietsenstalling is de Staller stallingsgeld verschuldigd. Het stallingsgeld
wordt berekend volgens de door de Exploitant vastgestelde tarieven, zoals deze in de
Fietsenstalling of bij de ingang van de Fietsenstalling staan vermeld.

2. Het gebruik van de fietsenstalling is gratis voor de eerste 24 uur van stallen. Voor elk (deel) van
een dag dat de Staller zijn Vervoermiddel aansluitend langer dan 24 uur in de Fietsenstalling
stalt, dient het volledige dagtarief maal het aantal gestalde dagen bij uitrijden betaald te worden
aan de Beheerder.

3. Indien Staller gebruik maakt van een abonnement, dient betaling van het Stallingsbewijs
voorafgaand aan ingang van het abonnement door middel van een automatische incasso te
geschieden.

4. Na het ontvangen van het Stallingsbewijs dan wel het elektronisch registeren van het
Stallingsbewijs geeft het Stallingsbewijs de Staller 24 uur lang het recht en de gelegenheid om
zijn Vervoermiddel in de Fietsenstalling te stallen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat
de Staller zijn Vervoermiddel buiten de Fietsenstalling heeft gebracht, dan vangt een nieuwe
stallingstermijn aan waarvoor Stallingsgeld verschuldigd is.

Artikel 8. Stallingstermijn

1. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Exploitant mag een Fiets niet langer
dan 10 dagen ononderbroken in de Fietsenstalling gestald zijn.

2. Na afloop van de termijn van 10 dagen kan de Beheerder de te lang gestalde Fiets verwijderen
en afvoeren naar het gemeentelijke Fietsdepot. Fietsen die in het fietsdepot staan kunnen voor
een termijn van 56 dagen op afspraak worden opgehaald bij het Fietsdepot.

3. De in lid 2 gestelde verwijderingstermijn is niet van toepassing op Fietsen die voorzien zijn van
een geldig abonnement. Hiervoor geldt een verwijderingstermijn van 7 dagen ná afloop van de
geldigheidsdatum van het abonnement. Na afloop van deze termijn kan de Beheerder de Fiets
verwijderen en afvoeren naar het gemeentelijke Fietsdepot. Fietsen die in het fietsdepot staan
kunnen voor een termijn van 56 dagen op afspraak worden opgehaald bij het Fietsdepot.

4. Fietsen die niet binnen de gestelde termijn als genoemd onder lid 2 en 3 zijn opgehaald van de
Fietsopslag, worden het eigendom van de Exploitant. Staller heeft dan geen recht meer op
teruggave van de Fiets, dan wel (financiële) schadeloosstelling.

Artikel 9. Beperkingen aan het gebruik van de Fietsenstalling

1. Staller mag Exploitant, Beheerder en derden geen hinder of overlast bezorgen in de
Fietsenstalling.

2. Het is verboden om in de Fietsenstalling te roken of open vuur te maken.

3. Het is verboden brandbare, explosieve, corrosieve, giftige, alcoholhoudende, verdovende of
anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen voor mens en milieu in de Fietsenstalling te
brengen. Motorbrandstoffen in het normaal daarvoor bestemde brandstofreservoir van de
Bromfiets uitgezonderd.

4. Het is, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant, verboden om
de Fietsenstalling voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het stallen van Fietsen.

5. Het is verboden om afval op andere dan daarvoor bestemde plaatsen achter te laten of de
Fietsenstalling anderszins te verontreinigen.

6. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant niet toegestaan in, op of aan de
Fietsenstalling reclame, in welke vorm dan ook, te maken.

7. Het is verboden om in de Fietsenstalling te Fietsen.

Artikel 10. Gebruik oplaadpunt

De Staller met een elektrische Fiets kan gebruik maken van een oplaadpunt. De elektrische Fiets kan in
het daarvoor bestemde vak gestald worden en moet aangesloten zijn op een het net (230v).
pagina 5

Artikel 11. Opvolging aanwijzingen
De Staller en alle anderen die zich in de Fietsenstalling bevinden dienen deze Algemene Voorwaarden
en/of de door de Beheerder gegeven aanwijzingen en opdrachten onmiddellijk en stipt op te volgen. Het
niet – niet tijdig of niet behoorlijk – opvolgen van deze aanwijzingen en opdrachten kan leiden tot
verwijdering uit de Fietsenstalling, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van
de door hem veroorzaakte schade.

Artikel 12. Verlies Stallingsbewijs en/of Fietssleutel

1. Bij verlies of het anderszins ontbreken van het Stallingsbewijs dient hiervan voorafgaand aan het
ophalen van het Vervoermiddel melding gemaakt worden bij de Beheerder.

2. Bij het verlies van een Stallingsbewijs dient de Staller een omschrijving van het gestalde
Vervoermiddel alsook de locatie van stallen in de betreffende Fietsenstalling te vermelden. Na
overhandiging van de sleutel van de Fiets zal de Beheerder het Vervoermiddel ophalen en
teruggeven aan de Staller.

3. Indien een vergoeding voor het stallen is verschuldigd kan de Staller kan het gestalde
Vervoermiddel alleen dan buiten de Fietsenstaling brengen indien en nadat de Staller de
vergoeding heeft betaald conform de stallingsduur zoals aangegeven op het Stallingsbewijs dat
aan het Vervoermiddel is bevestigd of elektronisch is geregistreerd. .

4. Indien (tevens) sprake is van het verlies van de Fietssleutel, dient Staller zich naast de
verplichting genoemd in artikel 11 lid 1 en 2, ook met een wettelijke toegestane legitimatie te
legitimeren.

5. Gestalde Vervoermiddelen waarvan de Staller geen passende sleutel kan overleggen, worden
pas na sluitingstijd van de betreffende Fietsenstalling teruggeven indien aan alle in artikel 11 lid 4
opgelegde verplichtingen is voldaan.

Artikel 13. Gebruik maken van bagagelockers

Stallers kunnen gratis gebruik maken van een bagagelocker in de stalling. Het gebruik van de lockers is
geheel voor eigen risico van de staller. De lockers kunnen afgesloten worden middels een zelf in te
stellen (tijdelijke) pincode. Het is de staller bekend dat de beheerder in het bezit is van een mastersleutel
waarmee zij toegang hebben tot de (afgesloten) lockers.

1. Het is niet toegestaan om bagage waarvan de waarde groter is dan € 500,- op te slaan.
Bovendien mogen geen kostbaarheden worden opgeslagen zoals bijvoorbeeld sieraden,
kunstwerken, geld, identiteitspapieren, elektronische apparaten etc. Op verzoek dient de inhoud
van de bagage te worden getoond.

2. De maximale gebruikstermijn eindigt op dezelfde dag waarop het gebruik is aangevangen en
derhalve op het tijdstip van sluiting van de stalling.

3. Indien de opgeslagen bagage na de maximale opslagtermijn niet is opgehaald, wordt deze
afgevoerd en wordt geacht dat de eigenaar van de bagage afstand heeft gedaan van zijn
eigendom.

4. Indien de opgeslagen bagage tijdens de opslag begint te lekken of een sterke geur afgeeft, wordt
deze afgevoerd en wordt geacht dat de eigenaar van de bagage afstand heeft gedaan van zijn
eigendom.

5. Indien de staller de pincode voor het openen van de locker is vergeten dient voorafgaand aan het
ophalen van de bagage melding gemaakt te worden bij de Beheerder. De Staller dient een
omschrijving te geven aan de Beheerder van de inhoud van de locker alsmede de locatie
(nummer) van de locker. Na controle zal de Beheerder de locker openen.

6. Exploitant is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan of vermissing van opgeslagen bagage
indien dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt
tot een bedrag van € 500,-. Gevolgschade wordt niet en nooit vergoed.

7. Indien er goederen uit de opgeslagen bagage worden vermist, dient de Staller aan te tonen dat
die goederen daadwerkelijk in de bagage aanwezig waren op het moment dat de bagage ter
opslag werd aangeboden.

8. In geval van schade of vermissing moet de Staller direct mededeling daarvan doen aan de
beheerder.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Het gebruik van de Fietsenstalling is op eigen risico.

2. De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of het verloren gaan van
eigendommen van de Staller, noch aanvaardt de Exploitant enige aansprakelijkheid voor welke
schade dan ook, aan de eigendommen van de Staller, ter zake van lichamelijk letsel of enige
andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de
Fietsenstalling.

3. De Staller is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de
Fietsenstalling door hem is veroorzaakt. Schade door de Staller veroorzaakt aan de
Fietsenstalling of de daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij de
Staller voldoende zekerheid kan stellen, zulks ten genoegen van de Beheerder, dat de schade op
hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of
namens de Exploitant opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze Expertise zijn
voor rekening van de Staller.

Artikel 15. Niet toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de Exploitant en Beheerder niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een
van de wil van de Exploitant of Beheerder onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming
van de verplichting van de overeenkomst redelijkerwijs door de Staller niet meer van de Exploitant kan
worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen,
bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

Artikel 16. Inzage en terbeschikkingstelling

Deze Algemene Voorwaarden kunnen in de Fietsenstalling worden ingezien en De Algemene
Voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de website van de Exploitant. Een afschrift van de
Algemene Voorwaarden worden op verzoek aan eenieder in afschrift ter beschikking gesteld.

Artikel 17. Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de Exploitant en de Staller gesloten overeenkomst inclusief
onderhavige voorwaarden, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die
bevoegd is in de vestigingsplaats van de Exploitant, welke recht zal spreken met toepassing van
Nederlands recht. Indien de Staller een consument is, kan slechts dan berechting door de in de
vestigingsplaats van de Exploitant bevoegde rechter plaatsvinden, indien de Staller niet binnen 1 maand
nadat de Exploitant zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen voor beslechting van het
geschil door de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

Artikel 18. Conversie

Voor zover enig beding in de tussen de Exploitant en de Staller besloten Stallingsovereenkomst,
waaronder begrepen de onderhavige Algemene Voorwaarden, nietig c.q. vernietigbaar is c.q. de
wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter
wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat
zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten
toepassing gelaten beding.

Artikel 19. Gegevensverwerking

De Exploitant verwerkt geen persoonsgegevens.

Artikel 20. Algemene Voorwaarden

De Exploitant is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen
van kracht worden op de dag volgende op die, waarop deze ter plaatse kenbaar zijn gemaakt. Ten
aanzien van houders van abonnementen zullen de wijzigingen geen gelding hebben zolang de duur van
het abonnement nog niet is verstreken. Indien de Stallingsovereenkomst zal worden verlengd zullen, te
rekenen vanaf de aanvang van de nieuwe duur, op de Stallingsovereenkomst de gewijzigde Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 21. toepasselijk recht

Op de Stallingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze
Stallingsovereenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend zullen worden berecht door de voor
Gouda bevoegde rechter.

Artikel 22. Citeertitel

Deze Algemene voorwaarden worden aangehaald als “Algemene voorwaarden gebruik Fietsenstalling
Nieuwe Markt te Gouda”.

Artikel 23. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze voorwaarden gaan in met ingang van de dag nadat deze worden gepubliceerd op gouda.nl/fiets
Deze voorwaarden zijn tevens aanwezig en op aanvraag in te zien in de fietsenstalling